Уведомяваме Ви, че за строеж: „Въздушни кабелни мрежи за пренос и разпространение на радио и телевизионни програми и интернет”, находящ се в гр. Габрово – кв. Стефановци по ул. Василка Бенева, ул. Георги Стефанов, ул. Минка Стефанова, ул. Георги Илиев и ул. Русалка, е издадена покана изх.№ УТ-02-01-50/05.02.2015г. за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на влязла в сила Заповед № 2616/15.12.2014г. на Кмета на Община Габрово за премахване на незаконния строеж.
Със съдържанието на поканата може да се запознаете в Община Габрово на адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане №3, стая № 310, всеки работен ден от 8,15 до 17,00 часа, както и в прикачения файл.