Уведомяваме Ви, че за строеж: „Въздушни кабелни мрежи за пренос и разпространение на радио и телевизионни програми и интернет”, находящ се в гр. Габрово, ул. Тотю Иванов, ул. Иван Люцканов,ул. Тригьово кладенче, ул. Поп Андрей, е издадена покана изх.№ УТ-02-01-54/05.02.2015г.за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на влязла в сила Заповед № 2620/15.12.2014г. на Кмета на Община Габрово за премахване на незаконния строеж.
Със съдържанието на поканата може да се запознаете в Община Габрово на адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане №3, стая № 310, всеки работен ден от 8,15 до 17,00 часа, какт о и на прикачения файл.