Уведомяваме Ви, че за строеж: „Въздушни кабелни мрежи за пренос и разпространение на радио и телевизионни програми и интернет”, находящ се в гр. Габрово – кв. Варовник по ул. Хаджи Димитър, ул. Цанко Церковски, ул. Устрем, ул. Варовник, ул. Васил Друмев, ул. Стръмнина и ул. Ангел Кънчев, е издадена покана изх.№ УТ-02-01-47/05.02.2015г.за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на влязла в сила Заповед № 2613/15.12.2014г. на Кмета на Община Габрово за премахване на незаконния строеж.
Със съдържанието на поканата може да се запознаете в Община Габрово на адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане №3, стая № 310, всеки работен ден от 8,15 до 17,00 часа, какт и в прикачения файл.