Уведомяваме Ви, че за строеж: „Въздушни кабелни мрежи за пренос и разпространениe на радио и телевизионни програми и интернет”, находящ се в гр. Габрово – кв. Баждар по ул. Баждар, ул. Добруджа, ул. Хан Омуртаг, част от ул. Алеко Константинов, ул. Тракия, ул. Тодор Бурмов, ул. Алеко Богориди и ул. Гаврил Кръстевич, е издадена покана изх.№ УТ-02-01-48/05.02.2015г.за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на влязла в сила Заповед № 2614/15.12.2014г. на Кмета на Община Габрово за премахване на незаконния строеж.
Със съдържанието на поканата може да се запознаете в Община Габрово на адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане №3, стая № 310, всеки работен ден от 8,15 до 17,00 часа, както и в прикачения файл.