Съобщение изходящ № УТ-02-01-34/05.02.2015г., за издадена с Покана изх.№ УТ-02-01-45/05.02.2015г. за доброволно изпълнение по чл.277, ал. 1 от административнопроцесуалния кодекс на влязла в сила Заповед № 2240/11.11.2014г. на Кмета на Община Габрово за премахване на незаконния строеж.
С текста на поканата може да се запознаете в прикачения файл.