Във връзка с предстоящите местни избори, които се очаква да бъдат през м.октомври 2015 г. Ви уведомяваме, че според разпоредбите на Изборния кодекс право да избират общински съветници и кметове имат български граждани, които са навършили осемнадесет години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

Ако вече не пребивавате в чужбина и нямате настоящ адрес на територията на Община Габрово, за да може да упражните правото си на глас, е необходимо в срок до 31.03.2015 година да се явите в отдел ГРАО на Община Габрово и да заявите своя актуален настоящ адрес. Всички пребивавали в чужбина и заявили настоящ адрес след тази дата е възможно да не бъдат вписани в избирателните списъци в зависимост от датата, която ще бъде определена за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове с Указ на Президента на Република България.