4 февруари 2015 г., 11:34

Община Габрово, съобщава, че в бр. 9 от 03.02.2015г. на Държавен вестник е обявен проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  /ПУП -ПРЗ/ на кв. Борово-Велчевци в цифров и графичен вид  в мащаб 1:1000 /актуализиран/ и заинтересованите лица могат да  се запознаят с проекта в дирекция „Устройство на територията“ , етаж ІІІ, в сградата на Община Габрово.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят в тридесет дневен срок от съобщаването, писмени искания, предложения и възражения,  относно проекта и придружаващите го документи до Кмета на Община Габрово.  

/files/files/GABROVO_05_02_2015-PR_ALL.pdf

/files/files/GABROVO_05_02_2015-PZ_ALL.pdf