С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           АУ-02-10-32#1 от 27.06.2014 г.

Община Габрово уведомява, че е изготвен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАСТРОИТЕЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН  ( ПУП – ПРЗ за ЧИ на ЗРП ) за част от кв. 37 по плана на гр. Габрово – 52 част, кв. Радичевец.

Проектът за изменение, съгласно обявление № АУ-02-10-32#1 от 27.06.2014 г. е изложен за разглеждане в стая № 303, етаж ІІІ на Община Габрово.          

Възражения по проекта могат да бъдат направени в четиринадесет  дневен срок от датата на публикуване на съобщението пред ОЕСУТ при Община Габрово, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.