С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № АУ-02-09-13#1/17.04.2014г.

С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с Протокол от 14.10.2014г., се съобщава на Пламен Савов Петков на адрес гр. Габрово, ул. Евтим Дабев № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2, че:

Със заповед № 658/17.04.2014г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 16, ал. 5 от ЗУТ, е наредено, наследниците на СТЕФАН ПЕТКОВ ХРИСТОВ, собственици на ПИ 325 от кв. 9 по предходния план на СИЗ, гр. Габрово, 11 част, ДА ПРИДОБИЯТ собствеността върху УПИ ХІХ-357 от кв. 38 по ПРЗ на Северна зона Габрово, 2 част,  в съответните идеални части.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й чрез община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК. Възраженията се подават в два екземпляра в деловодството на Общината. Преписката се намира в дирекция УТ при Община Габрово – пл. Възраждане № 3, ет. ІІІ, стая 305 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

В случай, че лицето не се яви до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на таблото за обявления в ЦИУГ и на Интернет страницата на Община Габрово, заповедта ще се счита за редовно връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.