Със заповед № 1969 от 07.10.2014 г. на кмета на община Габрово Таня Христова, е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план и застрояване /ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 11, УПИ І-100, по плана на с. Гъбене, Община Габрово.

Заповедта и скицата към нея може да видите тук.