О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Със Заповед № 2076./21.10.02014г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т.2 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово изразено върху скица № 701 от 13.10.2014  г., искане вх. № АУ-02-11-29/09.10. 2014 г. от Пейо Иванов Райков е наредено изработване на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 3 по плана на с. Кози рог, Община Габрово, както следва:

- Част от улично-регулационната линия на ул. с ОТ 5-12 пред лицето на  УПИ ІІ-19,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 19 при спазване на следните условия:

 - Обхват на плана –  УПИ ІІ-19 от кв. 3 по плана на с. Кози рог;

 - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

 Заповедта не подлежи на оспорване.