ДО:
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ
на строеж: „Въздушни кабелни мрежи за пренос и разпространение
на радио и телевизионни програми и интернет”, находящ се в гр. Габрово – централна градска част по ул. Николаевска в участъка и от кръстовището с ул. Опълченска до кръстовището с ул. Йосиф Соколски и пл. Шиваров мост


Уведомяваме Ви, че за строеж: „Въздушни кабелни мрежи за пренос и разпространение на радио и телевизионни програми и интернет”, находящ се в гр. Габрово – централна градска част по ул. Николаевска в участъка и от кръстовището с ул. Опълченска до кръстовището с ул. Йосиф Соколски и пл. Шиваров мост, е съставен Констативен акт №20/23.10.2014 от Община Габрово, който е основание за започване на административно производство по чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията за премахване на строежа.

Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Община Габрово на адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане №3, стая № 310, всеки работен ден от 8,15 до 17,00 часа.

Възражения срещу констативните актове могат да бъдат подавани до Кмета на Община Габрово в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Община Габрово.

Съобщението може да видите от тук.