С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с Протокол от 22.10.2014г., се съобщава на Георги Иванов Капев с постоянен адрес гр. Габрово, ул. Алеко Богориди № 3 , че:

 Е изработен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ в обхват до един квартал – план за регулация /ПР/ за частично изменение /ЧИ/ на ПУП за част от кв.140 по плана на гр. Габрово, ІІ етап, ІІІ част, Община Габрово, като регулационната линия между УПИ ХІІ-259 и УПИ ХІІІ-258 се прокара по новата имотна граница между ПИ 14218.505.281 и ПИ 14218.505.277 по кадастралната карта на гр. Габрово.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” при Община Габрово –  пл. Възраждане № 3, етаж III, стая 305, тел. 066/818-342 - Веселина Василева и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, до общинска администрация при Община Габрово. В едномесечен срок след изтичане на срока за възражения, предложения и искания, проектът се разглежда от ОЕСУТ при Община Габрово. На основание чл. 128, ал. 11 от ЗУТ по неприетите възражения, предложения и искания по плана, физическите и юридическите лица имат право да получат информация от общинската администрация.

В случай, че лицето не се яви до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на таблото за обявления в ЦИУГ и на Интернет страницата на Община Габрово, изработения проект се счита за редовно съобщен и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.