Одобрен ПУП в кв. 17 по плана на с. Кметовци

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.61, ал.3 от АПК се съобщава, че със Заповед № 1971/07.10.2014 г. на Кмета на Община Габрово, Решение на ОЕСУТ при Община Габрово - протокол № 27 от 16.09.2014 г. по искане вх. №АУ-02-10-53/15.09.2014 г. от Искра Венкова Георгиева е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - План за  Регулация (ПРЗ) за Частично Изменение на Застроителния регулационен план (ЧИ на ЗРП) за част от  кв. 17 по плана на с. Кметовци,  Община Габрово, както следва:

 1. С ПУП – ПР, УПИ ХVІІ-305 и УПИ V-303 от кв. 17 по плана на с. Кметовци се обединяват в УПИ V-305 за жилищно строителство.

 2. С ПУП – ПРЗ, УПИ V-305 от кв. 17 по плана на с. Кметовци, Община Габрово, се запазва действащата устройствена зона – Жм, със следните градоустройствени показатели:

- макс. плътност на застрояване          - 60 %

- макс. интензивност на застрояване  - 1.2

- мин. озеленена площ – 40 %

- характер на застрояване – ниско (до 10м. височина)

- начин на застрояване – свободно

 3. С ПУП – ПЗ се запазва заварената жилищна сграда в новообразувания УПИ V-305 и се предвиждат ограничителни линии на бъдещото застрояване.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово, по реда на АПК. Жалбите се подават в деловодството на Общината в два екземпляра.

Преписката се намира в дирекция „Устройство на територията” при Община Габрово – пл. Възраждане № 3, ет. ІІІ, стая 311 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

В случай, че заинтересуваните лица не се явят до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в ЦИУГ и на Интернет страницата на Община Габрово, заповедта ще се счита за редовно връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.

Съобщението за издадената заповед е поставено на 07.10.2014г. на таблото за обявления в „Център за информация и услуги на граждани” и е публикувано на Интернет страницата на Община Габрово.