С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   №АУ-02-10-11#2/19.08.2014г.

Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че е издадена  Заповед №1578/19.08.2014 год. на Кмета на Община Габрово за одобряване на ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП (Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план) за кв. 52 по плана на гр. Габрово-79 част (кв. Лисец).

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 303, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.