ОБЯВЛЕНИЕ 

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Днес 02.09.2014 г. Община Габрово, обявява, че със Заповед № 1625/22.08.2014 г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т.2 и т.3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово изразено върху скица № 456 от 18.07.2014  г., искане вх. № АУ-02-11-20/16.07.2014 г. от н-ци на Марийка Христова Стоянова – Маргарита Стоянова Стоянова, Румяна Стоянова Николова, Стоян Генев Стоянов, Мариана Ганчева Стоянова /Удостоверение изх. №2721/16.07.2014г. на Община Габрово/, е разрешено изработване на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 20 по плана на с. Копчелии, Община Габрово,както следва:

-  Част от улично-регулационната линия на ул. с ОТ 53-55-56 пред лицето на  УПИ VІ-126 и УПИ VІІ-126,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ № 126.

- Дворищно-регулационната линия на УПИ VІ-126 с УПИ V-125 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ № 126 и ПИ № 125, при спазване на следните условия:

-  Обхват на плана –  УПИ VІ-126, УПИ VІІ-126 и съседен УПИ V-125 от кв. 20 по плана на с. Копчелий.

-  ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8 ал. 2, т.2 и т.3 от ПР на ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване.