ОБЯВЛЕНИЕ 

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Днес 02.09.2014 г. Община Габрово, обявява, че със Заповед № 1631/25.08.2014 г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово изразено върху скица № 512 от 11.08.2014 г., искане вх. № АУ-02-11-24/07.08.2014 г. от Искра Тончева Тасева – Добрева, е разрешено изработване на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 1 по плана на с. Киевци, Община Габрово, както следва:

- Част от улично-регулационната линия на ул. с ОТ 11-12-13 пред лицето на  УПИ ХХІІ-12,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ № 12.

-  Обхват на плана –  УПИ ХХІІ-12 и съседен УПИ ХХІV-13 от кв. 1 по плана на с. Киевци.

- ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване.