Община Габрово, съобщава, че в бр. 63 от 01.08.2014 г. на Държавен вестник е обявен  подробен устройствен план–парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на линеен обект: Реконструкция на съществуващ   водопровод за захранване на населените места : гр. Габрово, кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, с. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене, Община Габрово.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да направят писмени искания, предложения и възражения,  относно подробен устройствен план–парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на линеен обект: Реконструкция на съществуващ   водопровод за захранване на населените места : гр. Габрово, кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, с. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене, Община Габрово и придружаващите го документи до кмета на общината.