По  обявление №АУ-02-10-193#1 от 07.08.2014г.

Община Габрово, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава:

Със Заповед №1478 от 07.08.2014г. на Кмета на Община Габрово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ за включване в границите на регулационния план на с. Поповци, общ. Габрово на ПИ 038032, със сменено предназначение – за „Жилищно строителство” и образуването от него на три УПИ: VІІ-31, VІІІ-31 и ІХ-31 от кв.5.

Заповедта може да бъде оспорена в 14- дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК, съгласно чл.215 от ЗУТ.

Преписката се намира в Дирекция „Устройство на територията” при Община Габрово, ет. 3, стая 311, където може да бъде разгледана. Съобщението за издадената заповед е поставено в ЦИУГ и на интернет страницата на Община Габрово на 07.08.2014г.