ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Със Заповед № 1479/07.08. 2014г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с § 8, ал. 2, т.3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово, изразено върху скица № 479 от 28.07.2014  г., искане вх. № АУ-02-11-21/23.07. 2014 г. от н-ци на Христо Атанасов Георгиев /Чичебиев/ – Тотка Христова Ракшиева /Удостоверение изх. №80/14.04.2014 г. от с. Гъбене, Община Габрово/, е разрешено изработване на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 11 по плана на с. Гъбене, Община Габрово, като дворищно-регулационната линия на УПИ І-100 с УПИ ІІ-72 и УПИ ХІІ-72 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ 100 и ПИ 72, при спазване на следните условия:- Обхват на плана –  УПИ І-100 и съседните УПИ от кв. 11 по плана на с. Гъбене;

 - ПУП-ПР да се изработи на основание § 8 ал. 2,  т.3 от ПР на ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване.