С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по обявление №АУ-02-10-17#3 от 06.08.2014г.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Габрово съобщава:

Със Заповед №1449 от 06.08.2014г. на Кмета на Община Габрово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот  /ПИ/ 14218.495.10 по плана на новообразуваните имоти на м.”Костадиница” в землището на гр. Габрово, с който се сменя предназначението на земеделската земя – „ за жилищно строителство”.

Заповедта може да бъде оспорена в 14- д9невенсрок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.

Преписката се намира в Дирекция „Устройство на територията” при Община Габрово, ет. 3, стая 311, където може да бъде разгледана. Съобщението за издадената заповед е поставено в ЦИУГ и на интернет страницата на Община Габрово на 06.08.2014г.