На основание чл. 25, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС  уведомява собствениците на  поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване за изграждане на:

1. Паркинг  съгласно  плана на гр. Габрово – ІІ етап, ІІІ част.

2. Отваряне на улица с о.т.111-116  между кв. 19 и 21 по плана на гр. Габрово, І ет., І част.

Име, презиме и фамилия на

собствениците

ПИ-№ кв.

по ПРЗ

ПИ

По КК

Площ

/кв.м./

Обезще

тение/

/лв/.

Лилия Лазарова Чонкова - Русева -  ½ ид.ч.

Анелия Димитрова Калчева  - ½ ид.ч.

Част от ПИ 512,кв.165

14218.505.545

53

7 105

7 105

Стефан Генчев Стефанов - ½ ид.ч.

Надежда Генчева Иванова - ½ ид.ч.

Част от ПИ 338,кв.19

14218.501.915

47

573

574

Христо Колев Стефанов - 2/6 ид.ч.

Анета Веселинова Колева-Лавчиева - 1/6 ид.ч.

Цветомир Веселинов Колев - 1/6 ид.ч

Красимир Иванов Първанов -1/6 ид.ч.

Иван Първанов Иванов- 1/6 ид.ч.

Част от ПИ 310,кв.21

14218.501.1062

16

130

65

65

65

65