С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по обявление №АУ-02-10-41#1 от 04.07.2014г.

Община Габрово, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава:

По искане на „АЛЕКС И КО” ООД, с управител Александър Александров, със седалище: с. Драгановци, общ. Габрово, с решение №16 от 21.02.2014г. на Общински съвет гр. Габрово е разрешено изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти  /ПИ/ 260018 и 260019 в землището на с. Драгановци, общ. Габрово.

ПУП – ПЗ е изработен, във връзка със смяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди – за „жилищно строителство и обществено обслужване и пътна връзка”.

Планът и придружаващите го книжа се намират в ст. 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” при Община Габрово, където могат да бъдат разгледани от заинтересованите.

Възражения по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен  срок от датата на публикуване на съобщението,  до  Кмета на Община Габрово.