С Ъ О Б Щ Е Н И Е

изх. № АУ-02-10-9#2/02.06.2014г.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.61, ал.3 от АПК се съобщава, че със Заповед № № 1014/02.06.2014 г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал. 1 и 2 от ППЗОЗЗ, Решение № 136/25.07.2013г. на Общински съвет Габрово за допускане изработване на ПУП, Решение № К-2/06.03.2014г. – т.2, т.3 и т.4 на Комисията по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, Здравно заключение изх. №  ДЗК-14-918/04.03.2014г. на МЗ-РЗИ гр.Габрово, Решение № ВТ-36-ПР/2013г. на РИОСВ – В.Търново, съгласуватело писмо изх. № 969/21.02.2014г. от Басейнова дирекци за управление на водите –  Дунавски район с център Плевен, Решение на ОЕСУТ при Община Габрово – протокол № 7/18.03.2014г., и по искане вх. № АУ-02-10-9/13.03.2014г. от Мартин Венциславов Димитров и Анелия Тотева Тодорова, е одобрен за одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 133014 в землището на с. Кметовци, местност „Гащево“, Община Габрово, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за рибарник; ПУП – парцеларен план за трасе на ел. кабел НН и за трасе на водопровод за същият имот.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово, по реда на АПК. Жалбите се подават в деловодството на Общината в два екземпляра.

Преписката се намира в дирекция „Устройство на територията” при Община Габрово – пл. Възраждане № 3, ет. ІІІ, стая 311 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

В случай, че заинтересуваните лица не се явят до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в ЦИУГ и на Интернет страницата на Община Габрово, заповедта ще се счита за редовно връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.

Съобщението за издадената заповед е поставено на 30.07.2014г. на таблото за обявления в „Център за информация и услуги на граждани” и е публикувано на Интернет страницата на Община Габрово.