ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Със Заповед № 1378/25.07. 2014г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т.2 и т.3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово, изразено върху скица № 439 от 07.07.2014  г., искане вх. № АУ-02-11-18/02.07. 2014 г. от н-ци на Куньо Пенчев Пенчев – Пенчо Кунев Пенчев и Стефан Кунев Пенчев /Удостоверение изх. №1220/07.04.2014г. на Община Габрово/, е разрешено изработване на подробен устройствен план за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 3 по плана на с. Дебел дял, Община Габрово, както следва:

 - Част от улично-регулационната линия на ул. с ОТ 16-17 пред лицето на  УПИ VІІ-149,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 149;

 - Дворищно-регулационната линия на УПИ VІ-149 с УПИ V-150 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ 149 и ПИ 150, при спазване на следните условия:- Обхват на плана –  УПИ VІ-149, УПИ VІІ-149 и съседен УПИ V-150 от кв. 3 по плана на с. Дебел дял;

 - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8 ал. 2, т.2 и т.3 от ПР на ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване.