Община Габрово, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №794/12.05.2014г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП (Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план) за кв. 23 по плана на гр. Габрово-74 част.

Възражения по проекта могат да бъдат направени в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявлението, пред ОЕСУТ при Община Габрово, на основание чл.128, ал.7 от ЗУТ.

Възраженията се подават в деловодството на Общината. Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 303, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.