Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №2036/04.10.2013 г. на Кмета на Община Габровo, за одобряване на проект ПУП – ПЗ (Подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ  (поземлени имоти) 327 и 325 от кадастрален район 35 по плана на новообразуваните имоти на   кв. Шенини, гр. Габрово.

Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението, на основание чл.128, ал.7 от ЗУТ. Заповедта, проектът и придружаващите ги книжа са изложени в стая № 303, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.