Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава че е издадена Заповед №1892/23.09.2013г. за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за частично изменение /ЧИ/ на ПУП, за част от кв. 30 по плана на гр. Габрово, СЗ-ІІ част.

Недоволните могат да обжалват заповедта, на основание чл. 215 от ЗУТ, пред Габровския Aдминистративен съд чрез Община Габрово, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението. Възраженията се подават в два екземпляра в деловодството на Общината.

Заповедта се намира в Дирекция „Устройство на територията” при Община Габрово- пл. Възраждане, етаж ІІІ, стая № 313 и може да бъде разгледана от заинтересованите лица.