Община Габрово  на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №2140/28.10.2013 г. на Кмета на Община Габрово е одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП на кв. 7 по плана на с. Лоза, Община Габрово.

Заповедта е обявена с обявление № АУ-02-11-18#2 от 28.10.13  г. Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14 – дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК. Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община  Габрово.