Община Габрово, съобщава, че в бр. 95 от 01.11.2013 г. на Държавен вестник, е обявен  подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“ с трасе на водопровода през землищата на с. Гъбене, с. Драгановци, с. Яворец, с. Здравковец, община Габрово.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да направят писмени искания, предложения и възражения,  относно подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“ с трасе на водопровода през землищата на с. Гъбене, с. Драгановци, с. Яворец, с. Здравковец, община Габрово и придружаващите го документи до кмета на общината.