Община Габрово, съобщава, че в бр. 95 от 01.11.2013 г. на Държавен вестник е обявен  ПУП – ПРЗ за ЧИ на ЗРП (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план) за част от кв. 34 и кв. 38 по плана на гр. Габрово – 76 част.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да направят писмени искания, предложения и възражения,  относно ПУП – ПРЗ за ЧИ на ЗРП (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план) за част от кв. 34 и кв. 38 по плана на гр. Габрово – 76 част, и придружаващите го документи до кмета на общината.