Съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗУТ  (Закон за устройство на територията), Община Габрово организира обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ за ЧИ на ЗРП (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план) за част от кв. 34 и от кв. 38 по плана на гр. Габрово – 76 част.

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.11.2013 г. от 17:00 часа в залата на III етаж в сградата на Община Габрово.