Във връзка с чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Община Габрово съобщава, че с Решение №152 от 25.07.2013 г. на Общински съвет Габрово е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на с. Янковци, във връзка с включване в строителните граници на с. Янковци на ПИ 074001, ПИ 074002, ПИ 072038, ПИ 072040 и ПИ 072041 в землището на с. Поповци, общ. Габрово.

Решението е обнародвано в брой 77 от 03.09.2013г. на „Държавен вестник“.