С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № АУ-02-10-11#2/02.07.2013г.

С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с Протокол от 04.09.2013г., се съобщава на Петър Иванов Гатев с постоянен адрес гр. Габрово, ул. Шейново № 16 , че:

Със Заповед № 1254/01.07.2013г. на Община Габрово, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заповед № 2032/25.10.2012г.на Кмета на Община Габрово за допускане изработване на ПУП – ПРЗ за ЧИ на ПУП, решение на ОЕСУТ при Община Габрово – протокол № 9/26.03.2013г., и по искане вх. № АУ-02-10-11/04.03.2013г. от Стефан Ганчев Косев, е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на  ПУП за част от кв. 103 по плана на гр. Габрово, ІІ етап, І част.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й чрез община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК. Възраженията се подават в два екземпляра в деловодството на Общината. Преписката се намира в дирекция „УТ” при Община Габрово – пл. Възраждане № 3, ет. ІІІ, стая 305 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

В случай, че лицето не се яви до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на таблото за обявления в ЦИУГ и на Интернет страницата на Община Габрово, заповедта ще се счита за редовно връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.