С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 № АУ-02-10-2#2/20.07.2013г.

Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №1132/20.06.20132 г. за одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИ на ПУП (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на подробен устройствен план) за част от кв.165 по плана на  гр.Габрово – II етап, III част.

Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението, пред ОЕСУТ при Община Габрово, на основание чл.128, ал.7 от ЗУТ.

Възраженията се подават в деловодството на Общината

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 303, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.