Дирекция “УТ” при Община Габрово Ви съобщава, че е издадена Заповед № 1367/15.07. 2013 г. на Кмета на Община Габрово, с която е одобрен ПУП - ПЗ за (подробен устройствен план – план за застроаване) за ПИ 025002, м. Гаговичка, по кадастралната карта на з-ще с. Борики, Община Габрово.

Преписката за изменение, съгласно обявление № АУ-02-10-6#2/15.07. 2013 г. е изложена за разглеждане в стая № 312 на Община Габрово.

Възражения по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението от интернет страницaта, пред ОЕСУТ при Община Габрово на основание чл. 128, ал. 3,5 от ЗУТ.

Телефон за връзка: 066/ 818-364.

Забележка: Заинтерисувани съседи – наследници на Петър Стефанов Минчев - собственици на ПИ 025001 и наследници на Йосьо Ботев Йосифов собственици на ПИ 025003 по кадастралната карта на землище на село Борики, Община Габрово.