Община Габрово  на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 924/27.05.2013г. на Кмета на община Габрово, е одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП за УПИ ІІ-75, УПИ ІІІ-76, кв. 7 по плана на с. Лоза, община Габрово, с който се измества страничната регулационна линия  между урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-75 и УПИ ІІІ-76, като същата се постави в съответствие с имотната граница на поземлен имот (ПИ) №75;            

Заповедта е обявена с обявление № АУ-02-11-3#2 от 28.05.2013 г.

Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община  Габрово.