Община Габрово  на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №681/22.04.2013г. на Кмета на Община Габрово е одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП за УПИ ІV-160, УПИ ІІІ-154,155 и УПИ V-ДЗС, кв. 17 по плана на с. Орловци, Община Габрово.

Заповедта е обявена с обявление №АУ-02-11-45#3 от 23.04.2013г.

Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14 – дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община  Габрово.