Община Габрово съобщава, че в бр. 36 от 16.04.2013г. на Държавен вестник е  обявен ПУП - ПРЗ /Подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване/  за  ПИ № 072038, 072040, 072041, 074001,074002 в  землището на с. Янковци, община Габрово.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят в тридесет дневен срок от съобщаването, писмени искания, предложения и възражения,  относно Подробен устройствен план – план за регулация за частични изменение на действащия застроителен и регулационен план и придружаващите ги документи до Кмета на Общината Габрово.