Дирекция “УТ” при Община Габрово Ви съобщава, че е издадена Заповед № 377/13.03. 2013 г. на Кмета на Община Габрово, с която е одобрен ПУП за ЧИ на ПУП и РУП (подробен устройствен план за частично изменение на подробен устройствен план и работен устройствен план) за  ПИ 81685.609.20, по кадастралната карта на с. Чукилите, Община Габрово. Преписката за изменение, съгласно обявление № АУ-02-10-91#2/13.03. 2013 г. е изложена за разглеждане в стая № 312 на Община Габрово.

Възражения по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението от интернет страницaта, пред ОЕСУТ при Община Габрово на основание чл. 128, ал. 3,5 от ЗУТ.

Телефон за връзка: 066/ 818-364

Забележка: Заинтерисуван съсед – Димитър Иванов Добрев -собственик на ПИ 81685.605.19 по кадастралната карта на с. Чукилите, Община Габрово.