Община Габрово  на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №501/28.03.2013 г. на Кмета на Община Габрово е одобрен ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за ПИ №022075 в землище с. Боженци, Община Габрово.
    Заповедта е обявена с обявление №АУ-02-10-10#1 от 29.03.2013 г.
    Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14 – дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК.
Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община  Габрово.