Съгласно чл. 95 ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово, Тарифата за определяне на начални или наемни цени за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от общински недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи от ОПФ – Приложение 1 към НРПУРОИ, подлежи на актуализация с размера на инфлацията /положителния индекс на потребителските цени/ за предходната година, отчетена по официални данни на Националния статистически институт /НСИ/. На основание чл.95, ал.2 актуализацията се извършва с Решение на Общински съвет ежегодно до 31 март на текущата година.

Индекса на потребителските цени за периода  декември 2011 г. –  декември 2012 г. от официалния сайт на НСИ  е 104.2 / инфлация 4.2%.

                                         Проект за промяна на  Приложение 1 към НРПУРОИ

Т А Р И Ф А

за определяне на начални или наемни цени за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ от общински недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи от общински поземлен фонд