На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме всички физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно намерение:

„Подобряване на ВиК инфраструктурата на кв. Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци, Русевци и Войново на гр. Габрово“

Инвестиционното намерение включва: 

-              Реконструкция и изграждане на главни канализационни колектори в квартали Борово, Велчевци, Войново и Русевци

-              Реконструкция и изграждане на второстепенни  канализационни клонове в квартали  Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци, Войново и Русевци

-              Съоръжения към канализационната мрежа - изграждане на канализационни помпени станции Борово, Чехлевци, Войново, локална пречиствателна станция за отпадъчни води за кв. Войново и Русевци

-              Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове за квартали Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци и Войново

    

Общата дължина на новоизградени (удължени) главни колектори по проекта - 6 725 m.

Дължината на второстепенните клонове, които ще се рехабилитират по проекта - 1.875 кm.

Дължината на новоизградените (удължени) второстепенни клонове по проекта - 18.812 кm.

Дължината на главни водопроводи, които ще се рехабилитират по проекта - 6.289 кm.

Дължината на второстепенна водоснабдителна мрежа, която ще се рехабилитира по проекта - 9.882 кm.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище, могат да го направят писмено на адрес: гр. В.Търново, ул. „Н. Габровски” № 68, РИОСВ.

Подробна информация може да намерите тук.