Община Габрово, на основание чл.296 от Закона за електронните съобщения  /ЗЕС/ съобщава, че е постъпило заявление от предприятие, осъществяващо обществени електронни съобщения, за намерението му да използва техническата инфраструктура на територията на гр.Габрово. Във връзка с предстоящото учредяване на право на ползване върху техническата инфраструктура, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, желаещи да се включат, че могат да подадат заявление по образец в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в деловодството на Общината.

Схемата на трасетата може да се разглежда всеки понеделник и сряда от 9:00 до 12:00ч. на хартиен носител в стая № 502, етаж 5, Дирекция „ИЕ”.

Приложенията са публикувани  на страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg.

За допълнителна информация: инж.Ст.Иванова – гл.експерт, Дирекция „ИЕ” тел.066/818 333

 Приложения:

1.  Заявление по образец

2. Описание на трасетата, за разширяване на съществуваща подземна оптична кабелна разпределителна мрежа

Заявление по образец 28 KB
Описание на трасетата, за разширяване на съществуваща подземна оптична кабелна разпределителна мрежа 25 KB