З   А   П   О   В   Е   Д

№ 2539/18.12.2012год.

  На основание  чл. 44 ал.2 от  ЗМСМА, чл. 25 ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС, чл. 60, ал.1 от АПК във връзка с особено важен обществен интерес- изготвяне на проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г, приоритетна ос : Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 за   обект „Благоустрояване VІ участък гр. Габрово” в предвидената улична регулация   по плана  на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, одобрен с решение № 273/19.10.2006г.на Общински съвет Габрово, доклад за експертна оценка от м.ноември 2012г. съгласно  договор № 604-ИЕ -12/21.11.2012г., обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС  във  в-к „100 вести” бр. 280/03.12.2012г., в-к „Телеграф/03.12.2012. и  в-к „Новинар” бр. 282/03.12.2012г, нот. акт № 27, том ІІІ, дело № 454/03.06.1939г. на нотариус при Севлиевски обл. съд, нот. акт № 16, том І, рег. № 313, дело № 9/24.01.2006г. и нот. акт № 196, том ІІІ, рег. № 7242 дело № 534/28.12.2006г. на нотариус с рег. № 369 на НК, нот.акт № 17, том ІІІ, рег. № 6015, дело №332/20.10.2006г. на нотариус с рег. № 095на НК, нот. акт № 117, том ІІІ, дело № 715/06.04.1994г. на нотариус при Габровски районен съд, нот. акт 151, том І, дело № 310/21.02.1995г. на нотариус при Габровски районен съд,  удостоверение за наследници № 3716/02.11.2012г., удостоверение  за данъчна оценка  на дирекция МДТ  Община  Габрово, извадка от плана скица № 688/05.11.2012г. на Община Габрово и скица №5646/05.09.2012г. на СГКК - гр.Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

Поземлен имот 606,  кв. 271 с площ 125 кв. м. по действащия план на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, представляващ ПИ с идентификатор № 14218.510.438 по кадастралната карта на гр.Габрово, по предходния план на ЦГЧ Габрово - 40 част, имотът е с пл. № 3591 от кв.128 и е попадал под улица с о.т. 1592-1596 между квартали 128 и 129,  собственост на:

- Наследници   на Васил Симеонов Йонков: Петър  Василев Петров  от гр.Габрово ул.Седянкова ливада  № 19, ет.ІІ, ап.6, Веско Василев Петров от гр.Габрово, ул.Осми март  № 17, ет.ІІІ, ап.6,  Веселин Василев Стоянов от гр. Габрово,ул.Бачо Киро  № 11А, Евгений Василев Стоянов  от гр. Габрово, ул.Марин Дринов  № 17, Стефан Стоянов Стефанов  от гр. Габрово, кв. Гачевци  № 23, Румяна Стоянова Стоянова  от гр. Габрово ул.Марин Дринов  № 17, Милка Иванова Василева и Тодор Колев Василев и двамата от гр. Габрово, ул.Аврора № 14, Ангелина Белчева Петрова от гр. гр. Севлиево, ул.Андрея Станков  № 7, Ана Димитрова Шолманова от гр.Габрово,бул. Могильов №59, ет.ІХ, ап.33, Екатерина Йозова Василева, от гр. София, ул. Обзор № 29, р-н Овча Купел, Пламен Василев Симеонов от гр. Банкя, ул.Стефан Стамболов  № 27А, Снежана Георгиева Симеонова и Васил Симеонов Симеонов и двамата от гр. Габрово, бул.Стефан Караджа   № 21, ет.І, ап.1,  съгласно нотариален акт № 27, том ІІІ, дело № 454/03.06.1939г. на нотариус при Севлиевски обл. съд.

- Найден Христов Найденов от гр. Габрово ул. Св.Св.Кирил и Методий № 7, ет.ІІІ, ап.7, съгласно нот. акт 151, том І, дело № 310/21.02.1995г. на нотариус при Габровски районен съд.

- Веселинка Димитрова  Христова и Христо  Пенчев  Христов от гр. Габрово, ул.Марин Дринов  № 17, съгласно нотариален акт № 16, том І, рег. № 313, дело № 9/24.01.2006г. и нот. акт № 196, том ІІІ, рег. № 7242 дело № 534/28.12.2006г. на нотариус с рег. № 369 на НК.

- Христо Иванов Паличев от гр. София ЖК Връбница 2, бл.633, вх.А, ет.VІІІ, ап.22, съгласно нотариален акт нот.акт № 17, том ІІІ, рег. № 6015, дело №332/20.10.2006г. на нотариус с рег. № 095на НК.

- Анка Иванова Дренска от гр. Габрово ул. Николай Палаузов № 23 съгласно нотариален акт № 117, том ІІІ, дело № 715/06.04.1994. на нотариус при Габровски районен съд.

О П Р Е Д Е Л Я М:

            Обезщетение в размер  на 33 500/тридесет и три хиляди и петстотин/лв., съгласно приет доклад на оценката  с протокол от 30.11.2012г. на членове от комисията по ЗОС. Същото подлежи на изплащане след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на основание чл. 29, ал.1 от ЗОС от набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово както следва:

 - Петър  Василев Петров  - 3/96 ид.ч.-1 047/хиляда четиридесет и седем/лв.

- Веско Василев Петров - 3/96 ид.ч.-1 047/хиляда четиридесет и седем/лв.

- Веселин Василев Стоянов - 3/96 ид.ч.-1 047/хиляда четиридесет и седем/лв.

- Евгений Василев Стоянов - 3/96 ид.ч.-1 047/хиляда четиридесет и седем/лв.

- Стефан Стоянов Стефанов  - 3/96ид.ч.-1 047/хиляда четиридесет и седем/лв.

- Румяна Стоянова Стоянова  -3/96 ид.ч.-1 047/хиляда четиридесет и седем/лв.

- Милка Иванова Василева - 3/96 ид.ч.-1 047/хиляда четиридесет и седем/лв.

- Тодор Колев Василев - 3/96 ид.ч.-1 047/хиляда четиридесет и седем/лв.

- Ангелина Белчева Петрова -3/96 ид.ч.-1 047/хиляда четиридесет и седем/лв.

- Ана Димитрова Шолманов -3/96 ид.ч.-1 0 47/хиляда четиридесет и седем/лв.

- Екатерина Йозова Василева -2/96ид.ч.-698/шестстотин деветдесет и осем/лв.

- Пламен Василев Симеонов -2/96ид.ч.-698/шестстотин деветдесет и осем/лв.

- Снежана ГеоргиеваСимеонова -1/96ид.ч.-349/триста четиридесет и девет/лв.

-  Васил Симеонов Симеонов -1/96 ид.ч.-349/триста четиридесет и девет/лв.

- Найден Христов Найденов  -18/96 ид.ч.-6 281/шест хиляди двеста осемдесет и  един/лв.

- Веселинка Димитрова  Христова - 22/96 - 7 677/седем хиляди шестстотин   седемдесет и седем/лв.

- Христо Пенчев  Христов -11/96 ид.ч.-3 838/три хиляди осемстотин тридесет и осем /лв.

- Христо Иванов Паличев -1/96 ид.ч.-349/триста четиридесет и девет/лв.

- Анка Иванова Дренска - 8/96 ид.ч.-2 791/две хиляди седемстотин деветдесет и един/лв.

Настоящата  Заповед да се връчи на наследници   на Васил Симеонов Йонков, Веселинка Димитрова  Христова, Христо  Пенчев  Христов, Христо Иванов Паличев, Анка Иванова Дренска, дирекция   Инфраструктура и екология и  дирекция Финансово счетоводна.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Марияна Костадинова – директор дирекция Инфраструктура и екология при  Община Габрово.     

            На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта.

На основание  чл. 27 ал.1 от  ЗОС заповедта подлежи на обжалване  в  14 – дневен срок от обнародването й  в Държавен вестник   пред Административен съд Габрово.

З   А   П   О   В   Е   Д

№ 2540/18.12.2012год.

  На основание  чл. 44 ал.2 от  ЗМСМА, чл. 25 ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС, чл. 60,ал.1 от АПК във връзка с особено важен обществен интерес - изготвяне на проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г, приоритетна ос : Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 за  обект „Благоустрояване VІ участък гр. Габрово” в предвидената улична регулация   по плана  на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, одобрен с решение № 273/19.10.2006г.на Общински съвет Габрово, доклад за експертна оценка от м.ноември 2012г. съгласно  договор № 604-ИЕ -12/21.11.2012г., обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС  във  в-к „100 вести” бр. 280/03.12.2012г., в-к „Телеграф/03.12.2012. и  в-к „Новинар” бр. 282/03.12.2012г, нот. акт № 162, том І, рег. № 5150, дело № 141/05.06.2009г., нот. акт № 172, том І, рег. № 5642, дело № 150/15.06.2009г., нот. акт № 5, том ІІ,  рег. № 6262, дело № 177/07.07.2009г. и нот. акт № 30, том ІІ,  рег. № 6647, дело № 199/17.07.2009г., на нотариус  с рег. № 093 на НК, удостоверение  за данъчна оценка  на дирекция МДТ  Община  Габрово, извадка от плана скица № 688/05.11.2012г. на Община Габрово и скица №7296/15.11.2012г. на СГКК - гр.Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

Част с площ от 23 кв.м. от поземлен имот 402, кв. 270 по действащия план на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, представляващ ПИ с идентификатор № 14218.510.383 по кадастралната карта на гр.Габрово. По предходния план на ЦГЧ Габрово - 40 част, имотът е с пл. № 3454 от кв.128 и е попадал под улица с о.т. 1592-1596 между квартали 128 и 129.

Собственост  на Николай Георгиев Дренски от гр. Габрово ул. Николай Палаузов № 23, съгласно нот. акт № 162, том І, рег. № 5150, дело № 141/05.06.2009г., нот. акт № 172, том І, рег. № 5642, дело № 150/15.06.2009г., нот. акт № 5, том ІІ,  рег. № 6262, дело № 177/07.07.2009г. и нот. акт № 30, том ІІ,  рег. № 6647, дело № 199/17.07.2009г., на нотариус  с рег. № 093 на НК

          Останалата част от имота след  отчуждаването отговаря на изискванията  на чл. 19, ал.1,т.1 от ЗУТ.

О П Р Е Д Е Л Я М:

            Обезщетение в размер  на 6 164/шест хиляди сто шестдесет и четири/лв., съгласно приет доклад на оценката  с протокол от 30.11.2012г. на членове от комисията по ЗОС. Същото подлежи на изплащане на Николай Георгиев Дренски, след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на основание чл. 29, ал.1 от ЗОС от набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово.

Настоящата Заповед да се връчи на Николай Георгиев Дренски, дирекция   Инфраструктура и екология и  дирекция Финансово счетоводна.

           Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Марияна Костадинова – директор дирекция Инфраструктура и екология при  Община Габрово.     

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта.

                        На основание  чл. 27 ал.1 от  ЗОС заповедта подлежи на обжалване  в  14 – дневен срок от обнародването й  в Държавен вестник   пред Административен съд Габрово

З   А   П   О   В   Е   Д

№ 2541/18.12.2012 год.

  На основание  чл. 44 ал.2 от  ЗМСМА, чл. 25 ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС, чл.60, ал.1 от АПК във връзка с особено важен обществен интерес - изготвяне на проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г, приоритетна ос : Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012: „ Зелена и достъпна градска среда” за  обект „Благоустрояване VІ участък гр. Габрово” в предвидената улична регулация   по плана  на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, одобрен с решение № 273/19.10.2006г.на Общински съвет Габрово, доклад за експертна оценка от м.ноември 2012г. съгласно  договор № 604-ИЕ -12/21.11.2012г., обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС  във  в-к „100 вести” бр. 280/03.12.2012г., в-к „Телеграф/03.12.2012. и  в-к „Новинар” бр. 282/03.12.2012г, нот. акт № 99, том І, рег. № 2505 дело № 594/ 05.05.1999г. на нотариус при Габровски районен съд,  протокол от 20.10.2009г., том ІІ-24, входящ № 3028/02.11.2009г. партида 8138/02.11.2009г. на Габровски районен съд,  удостоверение  за данъчна оценка  на дирекция МДТ  Община  Габрово, извадка от плана скица № 688/05.11.2012г. на Община Габрово и скица №5644/05.09.2012г. на СГКК - гр.Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

Част с площ от 40 кв.м. от поземлен имот 401,  кв. 270, по действащия план на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, представляващ ПИ с идентификатор № 14218.510.382 по кадастралната карта на гр.Габрово. По предходния план на ЦГЧ Габрово - 40 част, имотът е с пл. № 3453 от кв.128 и е попадал под улица с о.т. 1592-1596 между квартали 128 и 129.

 Собственост на Иванка Цвяткова Големинова и Йордан Александров Големинов от гр. Габрово, ул. Петър Михов № 35, вх. А, съгласно  нот. акт № 99, том І, рег. № 2505 дело № 594/ 05.05.1999г. на нотариус при Габровски районен съд и  протокол от 20.10.2009г., том ІІ-24, входящ № 3028/02.11.2009г., партида 8138/02.11.2009г. на Габровски районен съд.

          Останалата част от имота след  отчуждаването отговаря на изискванията  на чл. 19, ал.1,т.1 от ЗУТ. 

О П Р Е Д Е Л Я М:

          Обезщетение в размер  на 10 720/десет хиляди седемстотин и двадесет/лв., съгласно приет доклад на оценката  с протокол от 30.11.2012г. на членове от комисията по ЗОС. Същото подлежи на изплащане след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на основание чл. 29, ал.1 от ЗОС от набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово както следва:

- Иванка Цвяткова Големинова - ½ ид. ч. -5 360/пет хиляди триста  и шестдесет/лв.

            - Йордан Александров Големинов -½ ид. ч. -5 360/пет хиляди триста  и шестдесет/лв.

Настоящата  Заповед да се връчи на Иванка Цвяткова Големинова и Йордан Александров Големинов, дирекция   Инфраструктура и екология и  дирекция Финансово счетоводна.

             Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Марияна Костадинова – директор дирекция Инфраструктура и екология при  Община Габрово.     

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта.

                          На основание  чл. 27 ал.1 от  ЗОС заповедта подлежи на обжалване  в  14 – дневен срок от обнародването й  в Държавен вестник   пред Административен съд Габрово.

З   А   П   О   В   Е   Д

№ 2542/18.12.2012 год.

  На основание  чл. 44 ал.2 от  ЗМСМА, чл. 25 ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС, чл. 60,ал.1 от АПК във връзка с особено важен обществен интерес - изготвяне на проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г, приоритетна ос : Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 за   обектБлагоустрояване VІ участък гр. Габрово” в предвидената улична регулация   по плана  на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, одобрен с решение № 273/19.10.2006г.на Общински съвет Габрово, доклад за експертна оценка от м.ноември 2012г. съгласно  договор № 604-ИЕ -12/21.11.2012г., обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС  във  в-к „100 вести” бр. 280/03.12.2012г., в-к „Телеграф/03.12.2012. и  в-к „Новинар” бр. 282/03.12.2012г, нот. акт №45, том І, рег. № 1163, дело № 41/05.03.2010г.,нот. акт № 56, том І, рег. № 1511, дело №52/26.03.2009г. и нот. акт № 130, том ІІ, рег. №3462 дело №315/05.06.2007г. на нотариус  с рег. № 299 на НК, нот. акт № 171, том І, рег. №3141 дело №725/02.07.1999г. на нотариус  при районен съд Габрово, удостоверение  за данъчна оценка  на дирекция МДТ  Община  Габрово, извадка от плана скица № 688/05.11.2012г. на Община Габрово и скица №5648/05.09.2012г. на СГКК - гр.Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

 Части с обща площ от 44 кв.м. от поземлени имоти 397- 31кв.м. и 398- 13кв.м,  кв. 270 по действащия план на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ час, представляващи ПИ с идентификатор № 14218.510.641 по кадастралната карта на гр.Габрово. По предходния план на ЦГЧ Габрово- 40 част, имотът е с пл. № 3448 и  № 3450 от кв.128 и е попадал под улица с о.т. 1592-1596 между квартали 128 и 129,  собственост на:

- Донка Кънчева Кашавелова и Иван Тодоров Кашавелов от гр. Габрово ул. Цар Калоян № 17, съгласно нот. акт № 56, том І, рег.№ 1511, дело №52/26.03.2009г. на нотариус  с рег. № 299 на НК.

- Калоян Иванов Кашавелов от гр. Габрово ул. Цар Калоян № 17, съгласно нот. акт №130, том ІІ, рег.№ 3462, дело № 315/05.06.2007г. на нотариус  с рег. № 299 на НК.

- Галина Ангелова Лазарова и Георги Лазаров Лазаров от гр. Габрово ул. Д-р Тота Венкова  № 26, вх. Г, ап. № 6, съгласно нот.акт 171,том І, рег. № 3141, дело № 725 от 02.07.1999г.  на нотариус  при районен съд Габрово.

Съгласно нот. акт № 45, том І, рег. № 1163, дело № 41/05.03.2010г.,  разпределението на ид. части е както следва, Донка Кънчева Кашавелова и Иван Тодоров Кашавелов -39,830%, Калоян Иванов Кашавелов -37,800% и „Марина” ООД с управител Георги Лазаров Лазаров със седалище ул. Опълченска № 40 А - 22,370%.

          Останалата част от имота след  отчуждаването отговаря на изискванията  на чл. 19, ал.1,т.1 от ЗУТ.

О П Р Е Д Е Л Я М:

Обезщетение в размер  на 11 792/единадесет  хиляди седемстотин деветдесет и два/лв., съгласно приет доклад на оценката  с протокол от 30.11.2012г. на членове от комисията по ЗОС. Същото подлежи на изплащане след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на основание чл. 29, ал.1 от ЗОС от набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово както следва:

- Донка Кънчева Кашавелова - 19,915% ид.ч.-2 348/две хиляди триста четиридесет и осем/лв.

- Иван Тодоров Кашавелов - 19,915% ид.ч.-2 349/две хиляди триста четиридесет и девет/лв.

- Калоян Иванов Кашавелов - 37,800% - 4 457/четири хиляди   четиристотин петдесет и седем/лв.

-   „Марина” ООД -22,370% -  2 638/две хиляди шестстотин тридесет и осем/лв.

Настоящата  Заповед да се връчи на Донка Кънчева Кашавелова, Иван Тодоров Кашавелов, Калоян Иванов Кашавелов, „Марина” ООД, дирекция   Инфраструктура и екология и  дирекция Финансово счетоводна.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Марияна Костадинова – директор дирекция Инфраструктура и екология при  Община Габрово.     

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта.

              На основание  чл. 27 ал.1 от  ЗОС заповедта подлежи на обжалване  в  14 – дневен срок от обнародването й  в Държавен вестник   пред Административен съд Габрово.

  З   А   П   О   В   Е   Д

№2543/18.12.2012г.

  На основание  чл. 44 ал.2 от  ЗМСМА, чл. 25 ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС, чл. 60, ал.1 от АПК във връзка с особено важен обществен интерес- изготвяне на проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г, приоритетна ос : Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 за   обект „Благоустрояване VІ участък гр. Габрово” в предвидената улична регулация   по плана  на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, одобрен с решение № 273/19.10.2006г.на Общински съвет Габрово, доклад за експертна оценка от м.ноември 2012г. съгласно  договор № 604-ИЕ -12/21.11.2012г., обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС  във  в-к „100 вести” бр. 280/03.12.2012г., в-к „Телеграф/03.12.2012. и  в-к „Новинар” бр. 282/03.12.2012г., нот. акт  № 45, том І, дело № 73/22.01.1996г. на  нотариус при Габровски районен съд и нот. акт № 85,том ІІ, рег. № 4822 дело № 255/07.12.2009г., на нотариус  с рег. № 369 на НК, удостоверение  за данъчна оценка  на дирекция МДТ  Община  Габрово, извадка от плана скица № 688/05.11.2012г. на Община Габрово и скица № 7295/15.11.2012г. на СГКК - гр.Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

Част с площ от 158 кв.м. и подобрения от поземлен имот 272,  кв. 255 по действащия план  на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, представляващ ПИ с идентификатор № 14218.510.296 по кадастралната карта на гр.Габрово. По предходния план на ЦГЧ Габрово - 40 част, имотът е с пл. № 3467 и е попадал под улица с о.т. 1515-1516 между квартали 123 и 127а.                     

Собственост  на  Величка  Иванова Ванева от гр. Габрово ул. Видима № 33, вх. Б, ет.VІІ, ап.19,съгласно нот. акт  № 45, том І, дело № 73/22.01.1996г. на  нотариус при Габровски районен съд и нот. акт № 85,том ІІ, рег. № 4822 дело № 255/07.12.2009г., на нотариус  с рег. № 369 на НК.

           Останалата част от имота след  отчуждаването отговаря на изискванията  на чл. 19, ал.1,т.1 от ЗУТ.

О П Р Е Д Е Л Я М:

            Обезщетение в размер  на 44 859/четиридесет и четири хиляди осемстотин петдесет и девет/лв., съгласно приет доклад на оценката  с протокол от 30.11.2012г. на членове от комисията по ЗОС. Същото подлежи на изплащане на  Величка  Иванова, след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на основание чл. 29, ал.1 от ЗОС от набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово.

 Настоящата  Заповед да се връчи на Величка  Иванова Ванева, дирекция   Инфраструктура и екология и  дирекция Финансово счетоводна.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Марияна Костадинова – директор дирекция Инфраструктура и екология при  Община Габрово.          

            На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта.

               На основание  чл. 27 ал.1 от  ЗОС заповедта подлежи на обжалване  в  14 – дневен срок от обнародването й  в Държавен вестник   пред Административен съд Габрово.