З АПОВЕД 2466

от 12 декември 2012 год.

На основание  чл. 44 ал.2 от  ЗМСМА, чл. 25 ал. 2 във връзка с  чл. 21, ал.1 от ЗОС, чл.60, ал.1от АПК и за отваряне  на  нова ул. с О.Т. 61-63 между кв. 1 и 13 в обсега на ПИ 108 и ПИ 104, кв. 1, съгласно  влязъл в сила план за регулация и застрояване на с. Чавеи, Община Габрово, доклад за експертна оценка от 29.11.2012г. съгласно  договор № 602-ИЕ-12/21.11.2012г., обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС  във  в-к „100 вести” бр. 280/03.12.2012г., в-к „Телеграф/03.12.2012. и  в-к „Новинар” бр. 282/03.12.2012г., нот акт № 50, том VІІІ, дело  № 26717 от 30.06.1975г. на нотариус при районен съд Габрово,  удостоверение № 2371/22.11.2012г. за данъчна оценка  на дирекция МДТ  Община  Габрово, извадка от плана скица № 434/23.07.2012г. на Община Габрово и удостоверение за наследници № 97/10.08.2012г. на община Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

Част  с площ от 126 кв.м. от поземлен имот 108, от кв.1 и 13, собственост на наследници на  Руси Иванов Русев съгласно удостоверение за наследници № 97/10.08.2012г. и нот акт № 50, том VІІІ, дело  № 26717/ 30.06.1975г.– Донка Иванова Христова и Христина Иванова Христова  от гр. Габрово бул. Априлов № 43, вх. А, ет, І, ап. 2, Ивайло  Христов Христов и Валентин Христов Христов от гр. Габрово ул. д-р Тота Венкова № 38, вх.А, ет.ІІ, ап. 4.

О П Р Е Д Е Л Я М:

            Обезщетение в размер  на 758/седемстотин петдесет и осем /лв. съгласно приет доклад на оценката  с протокол от 30.11.2012г. на членове от комисията по ЗОС. Сумата   е внесена по набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово на името на правоимащите. Същата подлежи на изплащане след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на основание чл. 29, ал.1 от ЗОС както следва:

  • Донка Иванова Христова - ¼  ид.ч. - 190/сто и деветдесет/лв.
  • Христина Иванова Христова  - ¼  ид.ч. - 189/сто осемдесет и девет/лв.
  • Ивайло  Христов Христов - ¼  ид.ч. -190/сто и деветдесет/лв.
  • Валентин Христов Христов -¼  ид.ч.-189/сто осемдесет и девет/лв.

Настоящата  Заповед да се връчи на наследници на  Руси Иванов Русев, дирекция   Инфраструктура и екология и  дирекция Финансово счетоводна.

             Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Марияна Костадинова – директор дирекция Инфраструктура и екология при  Община Габрово.        

            На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта.

              На основание  чл. 27 ал.1 от  ЗОС заповедта подлежи на обжалване  в  14 – дневен срок от обнародването й  в Държавен вестник   пред Административен съд Габрово.

  ЗАПОВЕД № 2467

от 12 декември 2012 год.

  На основание  чл. 44 ал.2 от  ЗМСМА, чл. 25 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС, чл.60, ал.1 от АПК  и за отваряне  на  нова ул. с О.Т. 61-63 между кв. 1 и 13 в обсега на ПИ 108 и ПИ 104, кв. 1, съгласно  влязъл в сила план за регулация и застрояване на с. Чавеи, Община Габрово, доклад за експертна оценка от 29.11.2012г. съгласно  договор № 602-ИЕ-12/21.11.2012г., обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС  във  в-к „100 вести” бр. 280/03.12.2012г., в-к „Телеграф/03.12.2012. и  в-к „Новинар” бр. 282/03.12.2012г., нот акт № 121, том ІІ, дело  № 528/ 13.05.1974г. на нотариус при районен съд Габрово,  удостоверение № 2373/22.11.2012г. за данъчна оценка  на дирекция МДТ  Община  Габрово, извадка от плана скица № 434/23.07.2012г. на Община Габрово и удостоверение за наследници № 2663/10.08.2012г. на Община Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

 Част  с площ от 156 кв.м. от поземлен имот 104, от кв.1 и 13, собственост на наследници на  Иван Иванов Христов съгласно удостоверение за наследници  № 2663/10.08.2012г. нот акт № 121, том ІІ, дело  № 528/ 13.05.1974г.- Донка Иванова Христова и Христина Иванова Христова  от гр. Габрово бул. Априлов № 43, вх. А, ет, І, ап. 2.

О П Р Е Д Е Л Я М:

            Обезщетение в размер  на 928/деветстотин двадесет  и осем/лв. съгласно приет доклад на оценката  с протокол от 30.11.2012г. на членове от комисията по ЗОС. Сумата   е внесена по набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово на името на правоимащите. Същата подлежи на изплащане след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на основание чл. 29, ал.1 от ЗОС както следва:

  • Донка Иванова Христова - ½   ид.ч. - 464/четиристотин шестдесет и четири/лв.
  • Христина Иванова Христова  - ½   ид.ч. - 464/четиристотин шестдесет и четири/лв.

      Настоящата  Заповед да се връчи на Донка Иванова Христова, Христина Иванова Христова,   дирекция   Инфраструктура и екология и  дирекция Финансово счетоводна.

             Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Марияна Костадинова – директор дирекция Инфраструктура и екология при  Община Габрово.        

              На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта.

На основание  чл. 27 ал.1 от  ЗОС заповедта подлежи на обжалване  в  14 – дневен срок от обнародването й  в Държавен вестник   пред Административен съд Габрово.

  З   А   П   О   В   Е   Д

№2519/17.12.2012 год.

  На основание  чл. 44 ал.2 от  ЗМСМА, чл. 25 ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС, чл. 60,ал.1 от АПК и за   обект „Реконструкция на ул. Дунав и прилежащи пространства”, в предвидената улична регулация   по плана  на гр.Габрово - ІІІ етап, І част, одобрен с решение № 273/19.10.2006г.на Общински съвет Габрово, доклад за експертна оценка от 27.11.2012г. съгласно  договор № 603-ИЕ-12/21.11.2012г., обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС  във  в-к „100 вести” бр. 280/03.12.2012г., в-к „Телеграф/03.12.2012. и  в-к „Новинар” бр. 282/03.12.2012г., нот. акт № 194, том ІІ, дело № 1756/13.09.1994. на нотариус при районен съд Габрово,  удостоверение № 2372/22.11.2012г. за данъчна оценка  на дирекция МДТ  Община  Габрово, извадка от плана скица № 683/02.11.2012г. на Община Габрово, скица № 5642/05.09.2012г. на СГКК - гр.Габрово и протокол от 27.11.2012г. на Община Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

 Поземлен имот 393 от кв. 218 с площ от 171 кв.м.,представляващ ПИ с идентификатор № 14218.509.535 по кадастралната карта на гр. Габрово.

По предходния план имота  представлява  ПИ, отреден  за УПИ VІІ-3164, част в УПИ ХІV- Общ. и в улица в  кв.83. Собственост на Иван Христов Сапунджиев, Теофана Илиева Миновска  и Христо Илиев Стамболджиев, съгласно нот акт № 194, дело 1756/13.09.1994г. на нотариус при Габровски районен съд, всичките  с неизвестен адрес. 

О П Р Е Д Е Л Я М:

            Обезщетение в размер  на 40 356/четиридесет хиляди триста петдесет и шест /лв. съгласно приет доклад на оценката  с протокол от 30.11.2012г. на членове от комисията по ЗОС. Сумата   е внесена по набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово на името на правоимащите. Същата подлежи на изплащане след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на основание чл. 29, ал.2 от ЗОС  на лицето, което установи правата си по съдебен ред както следва:

- Иван Христов Сапунджиев с ЕГН 3002072263 -3/6 ид. ч. 20 178/двадесет хиляди сто     седемдесет и осем/лв.

- Теофана Илиева Миновска с ЕГН 4405152230 -1/6 ид. ч. -6 726/шест седемстотин двадесет и  шест/ лв.

- Христо Илиев Стамболджиев - 471122 -1/6 ид. ч.-6 726/шест седемстотин двадесет и  шест/ лв.

- Илия Стамболджиев -1/6 ид. ч.-6 726/шест седемстотин двадесет и  шест/ лв.

Настоящата  Заповед да се връчи на Иван Христов Сапунджиев, Теофана Илиева Миновска  и Христо Илиев Стамболджиев, Илия Стамболджиев, дирекция   Инфраструктура и екология и  дирекция Финансово счетоводна.

             Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Марияна Костадинова – директор дирекция Инфраструктура и екология при  Община Габрово.

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта.

              На основание  чл. 27 ал.1 от  ЗОС заповедта подлежи на обжалване  в  14 – дневен срок от обнародването й  в Държавен вестник   пред Административен съд Габрово.

 ЗАПОВЕД № 2469

от 12 декември 2012 год.

  На основание  чл. 44 ал.2 от  ЗМСМА, чл. 25 ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС, чл.60, ал.1 от АПК и за   обект „Реконструкция на ул. Софроний Врачански”, в предвидената улична регулация   по плана  на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, одобрен с решение № 273/19.10.2006г.на Общински съвет Габрово, доклад за експертна оценка от 27.11.2012г. съгласно  договор № 603-ИЕ -12/21.11.2012г., обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС  във  в-к „100 вести” бр. 280/03.12.2012г., в-к „Телеграф/03.12.2012. и  в-к „Новинар” бр. 282/03.12.2012г., нот. акт № 29, том І, рег.№ 718,  дело № 25/20.02.2008г. на нотариус с рег. № 165на НК, нот. акт № 169, том І, дело № 261/10.02.1994г.,нот.акт № 153, том ІІ, дело № 1279/06.10.1992г., нот. акт № 40, том ІІІ, дело № 703/03.05.1996г., нот. акт № 4, том VІІІ, дело № 1885/13.10.1993г., нот. акт № 15, том ІV, дело № 833/20.04.1994г., нот. акт № 153, том ІІ, дело № 1279/06.10.1992г. и нот. акт № 187, том І, дело № 285/14.02.1994г. на нотариус при Габровски районен съд, нот. акт № 107, том І, рег. №2586, дело № 603/12.05.1999г. на нотариус с рег. № 095 на НК., нот. акт № 3, том ­­ІІ, рег. № 2992,дело № 167/28.10.2001г., нот. акт № 73, томІІ, рег. № 3990 дело № 227/19.12.2001г., нот. акт №12, том І, рег. № 392, дело № 15/06.02.2003г.на нотариус с рег. № 165 на НК и нот. акт № 130, том І, рег. № 2817,  дело № 116/27.04.2005г.на нотариус с рег. № 093 на НК, постановление том І-286 вх. № 2646/06.06.2007г. на частен съдебен изпълнител с рег. № 734 на камарата на ЧСИ, удостоверение за наследници № 2795/21.08.2012г. на Община Габрово, удостоверение № 2088/07.11.2012г. за данъчна оценка  на дирекция МДТ  Община  Габрово, извадка от плана скица № 682/02.11.2012г. на Община Габрово и скица № 5835/14.09.2012г. на СГКК - гр.Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

Част  с площ от 66 кв.м.от поземлени имоти  316 и 317  от кв. 259  по плана на гр. Габрово ІІІ етап, ІІ част,   представляващ ПИ с идентификатор  № 14218.510.477 по кадастралната карта на гр. Габрово.

По предходния план имота  представлява  улица с о.т. 1498е-1499а между кв.119 и 120. Собственост на наследници   на Цоньо Христов Конкилев, съгласно удостоверение за наследници № 2795/21.08.2012г.:

            - Хараламби Христов Георгиев  от гр.Габрово ул.Райчо Каролев № 13 и  Анастасия Христова Христова от гр. Габрово, ул.Акациите  № 2,Вх.Б, Ет. ІІІ, Ап. №6, съгласно нот. акт № 169, том І, дело № 261/10.02.1994г. на нотариус при Габровски районен съд.

- Теодора Христова Гечикова и Иван Богомилов Гечиков двамата от гр. Габрово, ул.Бачо Киро № 8, съгласно нот. акт № 29, том І, рег.№ 718,  дело № 25/20.02.2008г. на нотариус с рег. № 165на НК.

-  Маринка Бориславова Талигарова от гр. Силистра, бул.Н.Вапцаров № 1, вх.Б, ет.ІІІ, ап.20, Красимира Бориславова Василева от гр. Пловдив, ул.Густав Вайганд № 2, Тодор Кирилов Христов от гр. Хасково, ул.Габрово № 13,  Михаел Александров Бояджиев от гр. София, р-н Триадица, ЖК Стрелбище 12, ет.Х, ап.36, Радослав Александров Бояджиев от гр. Пловдив, ул.Авксентий Велешки № 13 ет.ІІІ, Симона Василева Вангелова от гр. Габрово, ул.Свищовска № 71, Радослав Николов Гунчев от гр. Габрово, ул.Радецка № 7, Надежда Пенчева Гунчева  от гр. Пловдив, ул.Родопи № 64, съгласно нот. акт № 153, том ІІ, дело № 1279/06.10.1992г. на нотариус при Габровски районен съд.

- Валентин Христов Хетимов от гр. София, ЖК Младост  3, Блок 324А, Вх.1, ет.1,ап. 3, съгласно  нот.акт №40, том ІІІ, дело №703/03.05.1996г. на нотариус при Габровски районен съд.

- Румен Славев Собаджиев от гр.София, Община Трапезица, ул. Цар Самуил № 1, Емилия Славева Радева от гр. София, ул. Люлякова Градина № 6, Вх.Б, съгласно нот. акт № 4, том VІІІ, дело № 1885/13.10.1993г. на нотариус при Габровски районен съд.

- Николета Константинова Валачева от гр. Габрово, бул. Хемус №33,Ет.ІІІ, Ап.№7, съгласно нот. акт № 15, том ІV, дело № 833/20.04.1994г. на нотариус при Габровски районен съд.

- Радмил Колев Ничев  от гр. Пловдив, ул.Петко Каравелов № 7, вх. Б съгласно нот.акт № 107,том І, рег.№2586, дело № 603/12.05.1999г. на нотариус с рег.№ 095 на НК.

- Величка Иванова Ванева от гр. Габрово, ул. Видима № 33, Вх. Б, Ет.VІІ, Ап.№ 19, Стефан Иванов Гунчев от гр. Русе, ЖК Дружба 3,Бл.12, Вх.К, съгласно нот. акт № 153, том ІІ, дело № 1279/06.10.1992г. и нот. акт № 187, том І, дело № 285/14.02.1994г. на нотариус при Габровски районен съд.

2. „Трикел” ООД от гр. Габрово, представлявано от Иван Христов Антиков, ул. Марин Дамянов  № 23, съгласно нот. акт № 3, том ­­ІІ, рег. № 2992,дело № 167/28.10.2001г., нот. акт № 73, томІІ, рег. № 3990 дело № 227/19.12.2001г., нот. акт №12, том І, рег. № 392, дело № 15/06.02.2003г.на нотариус с рег. № 165 на НК и нот. акт № 130, том І, рег. № 2817,  дело № 116/27.04.2005г.на нотариус с рег. № 093 на НК.

            И постановление том І-286 вх. № 2646/06.06.2007г. на частен съдебен изпълнител с рег. № 734 на камарата на ЧСИ  за възлагане на 1/180ид.ч от имота  на всички горе описани собственици на имота.

О П Р Е Д Е Л Я М:

            Обезщетение в размер  на 18 744/осемнадесет хиляди седемстотин четиридесет и четири/лв. съгласно приет доклад на оценката  с протокол от 30.11.2012г. на членове от комисията по ЗОС. Сумата   е внесена по набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово на името на правоимащите. Същата подлежи на изплащане след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на основание чл. 29, ал.1 от ЗОС както следва:

- Теодора Христова Гечикова - 1,117% ид.ч. - 209/двеста и девет/ лв.

- Иван Богомилов Гечиков - 0,559% ид.ч. - 105/сто и пет/ лв.

- Хараламби Христов Георгиев  - 3,352% ид.ч. - 628/шестстотин  двадесет и осем/ лв.

- Анастасия Христова Христова -1,676% ид.ч.-314/триста и четиринадесет/ лв.

- Маринка Бориславова Талигарова -3,352% ид.ч.-628/шестстотин двадесет и осем/ лв.

- Красимира Бориславова Василева -3,352% ид.ч.- 628/шестстотин двадесет и осем/ лв.

- Тодор Кирилов Христов -  6,705% ид.ч. - 1 257/хиляда двеста петдесет и седем/ лв.

- Михаел Александров Бояджиев -5,028% ид.ч.-943/деветстотин четиридесет и три/ лв.

- Радослав Александров Бояджиев -5,028%ид.ч.-943/деветстотин четиридесет и три/лв.

- Симона Василева Вангелова - 3,352% ид.ч. –628/шестстотин двадесет и осем/ лв.

- Радослав Николов Гунчев -1,676% ид.ч.-314/триста и четиринадесет/ лв.

- Надежда Пенчева Гунчева  -1,676% ид.ч.-314/триста и четиринадесет/ лв.

- Валентин Христов Хетимов -10,056% ид.ч.-1885/хиляда осемстотин осемдесет и      пет/лв.

- Румен Славев Собаджиев - 5,028% ид.ч. - 943/деветстотин четиридесет и три/ лв.

- Емилия Славева Радева -5,028% ид.ч. 943/деветстотин четиридесет и три/лв.

- Николета Константинова Валачева с ЕГН 6607182213 -1,676% ид.ч.-314/триста и четиринадесет/ лв.

- Радмил Колев Ничев  - 10,056% ид.ч. - 1 885/хиляда осемстотин осемдесет и пет/ лв.

- Величка Иванова Ванева -1,676% ид.ч.-314/триста и четиринадесет/ лв.

-Стефан Иванов Гунчев -1,676% ид.ч.-314/триста и четиринадесет/ лв.

- „Трикел” ООД от гр. Габрово, – 27,931% ид.ч. - 5 235/пет хиляди двеста тридесет и пет/ лв.

Настоящата  Заповед да се връчи на н-ци Цоньо Христов Конкилев, „Трикел” ООД, дирекция   Инфраструктура и екология и  дирекция Финансово счетоводна.

             Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Марияна Костадинова – директор дирекция Инфраструктура и екология при  Община Габрово.

            На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта.  

              На основание  чл. 27 ал.1 от  ЗОС заповедта подлежи на обжалване  в  14 – дневен срок от обнародването й  в Държавен вестник   пред Административен съд Габрово.