Община Габрово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №2075/02.11.2011 г. на ВрИД Кмет на Община Габрово е одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 13 по плана на с. Гергини-Гарван-Николчовци, Община Габрово.

Заповедта е обявена с обявление №АУ-02-11-11-2 от 02.11.2011 г.

Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14 – дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.