Община Габрово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №2096/03.11.2011 г. на Кмета на Община Габрово е одобрен ПУП за ЧИ на ПРЗ на част от кв. 35 по плана на с. Велковци, Община Габрово.

Заповедта е обявена с обявление №АУ-02-10-23 от 03.11.2011 г.

Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14 – дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.