Община Габрово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №2062/28.10.2011 г. на Кмета на Община Габрово е одобрен ПУП-ПЗ за ПИ №14218.490.1 по кадастралната карта в землището на гр. Габрово, Община Габрово.

Заповедта е обявена с обявление №АУ-02-10-16 от 31.10.2011 г.

Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14 – дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.