Община Габрово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №2063/28.10.2011 г. на Кмета на Община Габрово е одобрен ПУП-ПЗ за ПИ №37352.522.3 по кадастралната карта в землището на с. Кметовци, Община Габрово.

Заповедта е обявена с обявление №АУ-02-10-10 от 31.10.2011 г.

Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14 – дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.